Актуални обществени поръчки и обяви


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Институт по математика и информатика към Българска академия на науките

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 09.10.2019 г., 16:43 часа.


Обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя – регистрация в АОП – № 927224/09.08.2019 г.

Дата на създаване: 12.08.2019 г.

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката: http://www.bas.bg/2019/04/08/%d0%be%d0%bf-3-2/

Документи:

Договор за възлагане на обществена поръчка между ИМИ-БАН и “МОТС Енерджи” АД

Приложение 1 – Техническа спецификация

Приложение 1б – Прогнозно потребление на ел. енергия според броя на потребителите и характера на потреблението

Приложение 2 – Техническо предложение на Изпълнителя, и Приложение 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

Обявление за възложена поръчка


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка: Изработка и доставка  на рекламни материали и сувенири, свързани с провеждането на 31-вото издание на Европейския конкурс за млади учени (European Contest of Young Scientists,/EUCYS/2019)

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 10.07.2019 г., 12:25 часа.

Разяснение относно постъпило запитване във връзка с обявата за събиране на оферти за обществената поръчка Публикувано на 11.07.2019 г., 17:43

Разяснение относно постъпило запитване във връзка с обявата за събиране на оферти за обществената поръчка  – Публикувано на 12.07.2019 г., 14:59

Протокол от работата на назначената комисия за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участницитеПубликуван на 14.08.2019 г., 16:56

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставки – Публикуван на 22.08.2019 г., 14:41


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките.

СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките”.

Уникален номер на АОП: 9088104

Поради невъзможност външния експерт да вземе участие в заседанието на комисията за разглеждане на оферти в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките” Ви уведомяваме за промяна в датата за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките”, както следва:

Офертите ще бъдат отворени на 22.05.2019 г. от 11.00 часа. Мястото на отваряне на офертите остава непроменено.

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 08.05.2019 г., 15:09 часа.

Завършили обществени поръчки

Обява за отдаване на помещение под наем

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация.  Прозорецът е с ПВЦ дограма. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 15.02.2019 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424

Дата и час на публикуване на обявата: 29.01.2019 г., 20:22 ч.


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките.

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 12.09.2018 г., 14:50 ч.


Обява за отдаване на помещение под наем

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 28 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2018 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424


Обява

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение подходящо за офис.

Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи, шкафове за документация, бюро и столове. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 04.08.2017 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка № 9061207 е предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Института по математика и информатика към БАН, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията им.

Дата и час на публикуване на обявата: 06.02.2017 г., 14:35

Документи: 

Обява
Указания за участие – PDF, DOCX

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Институт по математика и информатика към БАН, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията” са участвали външни лица – фирма “РИВ КОНСУЛТ 2013” ЕООД, с ЕИК: 202525970.

Дата и час на публикуване: 26.01.2017 г., 18:35

Линк към АОП

Протокол от заседание на комисията за получаване, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката: http://www.bas.bg/профил на купувача/обществени поръчки и публични покани открити през 2016 г.

Документи:

Информация за сключен договор;
Договор, сключен между ИМИ и ЧЕЗ Трейд България ЕАД;
Приложения към договора;
Документ за платена гаранция
Допълнително споразумение към Договор № Д-47/09.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчкапубликувано на 05.08.2019 г., 17:11 ч.


Обява

Институтът по математика и информатика предоставя свободна площ за инсталиране на автомат за продажба на топли напитки.

Наемът за ползване на такава площ е 35 (тридесет и пет) евро. Точните размери на наетата площ ще бъдат определени и записани в съответен договор в зависимост от големината на инсталираната машина.

Кандидатите за инсталиране на кафе-автомат трябва да представят в Канцеларията на ИМИ заявление, съдържащо:

  • всички реквизити на кандидатстващата фирма;
  • съгласие, че финансовите условия са приети.

Краен срок за кандидатстване: 14.07.2015 г. до 14.00 часа.