Общо събрание на учените

Общото събрание (ОС) на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен.

Общото събрание приема, изменя, допълва правилника за дейността на ИМИ; избира и отзовава своите представители в ОС на БАН; избира, променя и допълва състава на Научния съвет на ИМИ; провежда обсъждания на програмите на кандидатите за директор на ИМИ и приема заедно с Научния съвет отчетите на ИМИ.

Председател на Общото събрание на ИМИ

Проф. д-р Евгения Попова

E-mail: epopova@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-23

Документи