Докторски програми

Институтът по математика и информатика на БАН има дългосрочна стратегическа визия за иновационен подход в системата на образованието по математика и информатика на всички нива. Високият научен потенциал на сътрудниците на института е предпоставка за качествено и конкурентноспособно обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

Акредитирани докторски програми

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.5. Математика
Докторски програми (научни специалности):

  • Математическа логика
  • Алгебра и теория на числата
  • Диференциални уравнения
  • Изчислителна математика
  • Геометрия и топология
  • Математически анализ
  • Теория на вероятностите и математическа статистика
  • Изследване на операциите
  • Математическо моделиране и приложение на математиката

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма (научна специалност):

  • Информатика

Област на висше образование: 1. Педагогически науки
Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…
Докторска програма (научна специалност):

Докторанти към 01.06.2017 г. в Института по математика и информатика на БАН:

Тип Име, презиме, фамилия Докторска програма Научен ръководител Секция
редовна Веселина Вучева Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. д-р Наталия Кольковска Математическо моделиране и числен анализ
редовна Галина Бобева Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. дмн Анжела Славова Диференциални уравнения и математическа физика
редовна Детелина Камбурова Изследване на операциите Акад. Юлиан Ревалски Изследване на операциите, вероятности и статистика
редовна Константин Делчев Информатика Проф. дмн Петър Бойваленков Математически основи на информатиката
редовна Негослав Събев Информатика Доц. д-р Галина Богданова Математически основи на информатиката
редовна Николай И. Николов Теория на вероятностите и математическа статистика Проф. дмн Евгения Стоименова Изследване на операциите, вероятности и статистика
задочна Анани Ризов Информатика Доц. д-р Красимира Иванова Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Боряна Куюмджиева Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова Образование по математика и информатика
задочна Веселин Стамов Методика на обучението по математика Проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван Держански Образование по математика и информатика
задочна Владимир Сапунджиев Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова Математическа лингвистика
задочна Георги Симеонов Информатика Проф. дмн Петър Станчев Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Иван Петков Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Евгения Сендова Образование по математика и информатика
задочна Йордан Пейчев Информатика Доц. д-р Стоян Порязов Информационно моделиране
задочна Йордан Пойдовски Информатика Доц. д-р Румен Радев Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Камен Ангелов Информатика Проф. дмн Петър Станчев Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Катя Костова Информатика Доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Емилия Саранова Информационно моделиране
задочна Красимир Ангелов Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. д-р Наталия Кольковска Математическо моделиране и числен анализ
задочна Мария Димова Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова Математическа лингвистика
задочна Мария Браухле Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова и акад. Петър Кендеров Образование по математика и информатика
задочна Младен Георгиев Информатика Доц. д-р Красимира Иванова Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Монка Коцева Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Радослав Йошинов Образование по математика и информатика
задочна Румяна Ангелова Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова Образование по математика и информатика
задочна Станислава Славова-Петкова Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова Математическа лингвистика
задочна Тихомир  Иванов Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. д-р Нели Димитрова Математическо моделиране и числен анализ
свободна Красимир  Кънчев Геометрия и топология Доц. д-р Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов Анализ, геометрия и топология
свободна Петър Данчев Алгебра и теория на числата Доц. д-р Иван Чипчаков Агебра и логика
свободна Поликсени Арапи Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Радослав Йошинов Математическа лингвистика
свободна Яна Алексиева Геометрия и топология Доц. д-р Величка Милушева Анализ, геометрия и топология
свободна Янко Пунчев Изследване на операциите Проф. дмн Огнян Кунчев Изследване на операциите, вероятности и статистика
свободна Микела Трамонти Методика на обучението по математика Доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова Изследване на операциите, вероятности и статистика