Секция “Софтуерни технологии и информационни системи”

Банчев, Бойко

доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
Банчев, Бойко

доцент, д-р

Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.

+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371

Брънзов, Тодор

асистент, д-р
+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
Брънзов, Тодор

асистент, д-р

Съветващи софтуерни системи, Софтуерни системи за споделена работа, Моделиране и оптимизиране на бизнес процеси, Виртуални общности.

+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270

Врагов, Георги

асистент
+359 32 625008
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139
Врагов, Георги

асистент

Уеб базирани бази данни, уеб-базирани услуги, приложения с PHP/MySQL, цифрови библиотеки, технологии и социални проблеми.

+359 32 625008
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139

Димов, Александър

доцент, д-р
+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
Димов, Александър

доцент, д-р

+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375

Ескенази, Аврам

професор емеритус, д-р
+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
Ескенази, Аврам

професор емеритус, д-р

Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.

+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361

Иванова, Красимира

доцент, д-р
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Иванова, Красимира

доцент, д-р

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321

Илиев, Александър

доцент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Илиев, Александър

доцент, д-р

Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали, Машинно обучение, Кодиране на данни в цифров звук или говор, Акустика, Психоакустика, Архитектурна акустика и анализ

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328

Илиев, Антон

професор, д-р
+359 32 261 759
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139
Илиев, Антон

професор, д-р

Информационни системи, информационно моделиране, разпределени приложения, числени методи.

+359 32 261 759
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139

Калоянова, Калинка

професор, д-р
+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
Калоянова, Калинка

професор, д-р

Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.

+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375

Манева, Нели

професор, д-р, ръководител на секцията
+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Манева, Нели

професор, д-р, ръководител на секцията

Софтуерни технологии, Осигуряване на качеството, Сравнителен анализ, Модели в софтуерното производство, Управление на проекти.

+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369

Митов, Илия

асистент, д-р
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Митов, Илия

асистент, д-р

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, ERP-системи, софтуерен и уеб дизайн, прилагани при анализ и управление на икономически и природни процеси.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321

Нишева, Мария

професор, д-р
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Нишева, Мария

професор, д-р

Функционално програмиране, Системи за компютърна алгебра, Системи, основани на знания, Извличане на информация, Семантични технологии.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506

Овадиев, Анри

програмист
+359 2 979 3821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
Овадиев, Анри

програмист

Релационни системи за управление на бази от данни:проектиране, архитектура, SQL, управление на транзакции, механизми за едновременно изпълнение на транзакции, еталонни тестове за сравнение на СУБД, оптимизатори.

+359 2 979 3821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273

Радев, Румен

доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 2864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
Радев, Румен

доцент, д-р, секретар на секцията

Бази данни, Миграция на софтуер, Потребителски интерфейси, Оценка на качеството на софтуер.

+359 2 979 2864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180

Симеонов, Георги

асистент
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
Симеонов, Георги

асистент

Дискретна математика, eзици за програмиране, паралелни и разпределени изчисления, изчислителни облаци, извличане и агрегиране на информация.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317

Сотирова, Калина

асистент, д-р
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Сотирова, Калина

асистент, д-р

Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic), цифровизация на културно и историческо наследство, онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0, компютърна графика и обработка на изображения.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506

Станчев, Петър

професор, дмн
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 330
Станчев, Петър

професор, дмн

1) Изображения и видео: MPEG-21, MPEG-7, MPEG-4, SIFT, 2) Компютърна графика: Open GL, Теория на цветовете, Java 2D и 3D, Maya, 3ds MAX, 3) Медицински изображения: анализ на изображения от магнитен резонанс, сегментиране, 3D реконструкция, функционални MRI, 4) Проектиране на

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 330

Шишков, Борис

асистент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Шишков, Борис

асистент, д-р

Адаптивни информационни системи, IT архитектури, Моделиране на бизнес системи, Интернет приложения за наблюдение и контролиране на трафик, услуги и технологии за електронно здравеопазване, екологични IT решения, електронно и Интернет гласуване

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328