Секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член
359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член

Динамични системи, Mатематическо моделиране и приложения, Kомпютърно ориентиран числен анализ.

359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член
359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член

Числени методи, Tеория на апроксимациите, Oбработка на данни.

359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Curriculum VitaeПубликации

Бажлеков, Иван

доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Бажлеков, Иван

доцент, д-р, секретар на секцията

Математическо моделиране на нестационарни многофазни течения, Числени методи за нестационарни частни диференциални уравнения: Методи на крайните елементи, Методи на граничните елементи, методи на крайни разлики и обеми, техники за генериране и адаптране на мрежи, Компютърно симулиране на комплексни процеси в многофазни среди, включващи вискоеластични и междуфазови течения, трифазни динамични контактни линии, топло-масо пренос, повърхностно активни вещества.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457

Борисов, Милен

асистент, д-р
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Борисов, Милен

асистент, д-р

Математическо моделиране на биологични процеси, Бифуркационен анализ на динамични системи, Компютърни симулации на биологични модели

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Георгиев, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Георгиев, Иван

доцент, д-р

Числено решаване на частни диференциални уравнения, Kрайни елементи, Mногонивови методи.

+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474

Георгиева, Ирина

главен асистент, д-р
+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Георгиева, Ирина

главен асистент, д-р

Научните ми интереси са в областта на теория на апроксимациите и числените методи. В частност се занимавам с многомерни апроксимации, възстановяване на функции по Радонови проекции, ортогонални и хармонични полиноми, квадратурни и кубатурни формули.

+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458

Димитрова, Нели

професор, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2811, 3822
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530
Димитрова, Нели

професор, д-р, ръководител на секция

Динамични системи, Приложения в математическото моделиране на биопроцеси, Компютърно-ориентиран числен анализ.

+359 2 979 2811, 3822
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530

Димова, Милена

доцент, д-р
+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Димова, Милена

доцент, д-р

Числени методи за нелинейни частни диференциални уравнения – метод на крайните елементи и метод на крайните разлики, алгоритми и научен софтуер, Числен анализ на нелинейнии спектрални задачи в областта на хидродинамиката, квантовата механика, нелинейните топлинни структури, Числено изследване на многомерни обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск, Изследване разрешимостта на задачата на Коши за обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск.

+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470

Драганов, Борислав

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Драганов, Борислав

доцент, д-р

Работя главно в областта на теория на апроксимациите. През последните години предимно се занимавам с установяването на точна и приложима характеризация на скоростта на приближение на различни линейни или нелинейни апроксимационни процеси включително най-добри приближения (с тегло) посредством алгебрични или тригонометрични полиноми. Интересите ми още включват интерполация, обобщени редове на Фурие, ортогонални полиноми, квадратурни формули, мултипликатори и приложения на хармоничния анализ в теория на апроксимациите, както и функционален анализ.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Зикатанов, Людмил

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 6794
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Зикатанов, Людмил

професор, д-р, асоцииран член

Числен анализ и приложения

+359 2 979 6794
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474

Иванов, Камен

професор, дмн
+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Иванов, Камен

професор, дмн

Математическата ми дейност е основно свързана с теория на апроксимациите. Други области, към които проявявам интерес, са различни части от анализа, аналитичната теория на числата, числените методи и математическото моделиране. Освен това се интересувам от теория и приложение на избирателните системи, провеждането и наблюдението на избори.

+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414

Иванов,Тихомир

асистент, докторант
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Иванов,Тихомир

асистент, докторант

Математическо моделиране на биопроцеси, Динамични системи и приложения, Числен анализ, Нелинейни системи частни диференциални уравнения от тип реакция-дифузия

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Илиев, Олег

доцент, д-р
+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Илиев, Олег

доцент, д-р

Числено симулиране на еднофазни и многофазни течения в несвиваеми течности (със собствен и комерсиални програмни пакети), Mатематическо моделиране и числено симулиране на течения в порести среди, Mатематическо моделиране и числено симулиране на втвърдяване на метали и сплави, Числено симулиране на процеси на топломасопренос, както и процеси на фазов преход.

+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459

Кольковска, Наталия

професор, д-р
+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Кольковска, Наталия

професор, д-р

Научните ми интереси са в областта на числените методи за решаване на диференциални и интегрални уравнения, по-специално - метод и на крайните разлики, крайните елементи, граничните елементи, както и прилагането им към математическите модели на физически и индустриални процеси.

+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462

Кръстанов, Михаил

професор, дмн
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530
Кръстанов, Михаил

професор, дмн

Приложение на геометрични методи в теорията на управлението, Математически приложения в биологическите науки, икономиката и др.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530

Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466
Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член

Числени методи, теория на апроксимациите.

+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466

Марков, Светослав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Марков, Светослав

професор, дмн, асоцииран член

Интервален анализ, Числени методи с верификация, Алгебрични свойства на интервали, грешки, изпъкнали тела, стохастични числа и др. под., Хаусдорфови приближения, Математическо моделиране в биологията, ензимна кинетика, микробен растеж, синаптично предаване, СТО.

+359 2 979 2876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529

Попова, Евгения

професор, д-р
+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Попова, Евгения

професор, д-р

Числени и алгебрични методи за задачи с неточни (интервални) данни, Линейни алгебрични системи съдържащи (не)линейни зависимости между интервални параметри: методи, софтуерни средства, приложения, Алгебрични разширения (http://www.math.bas.bg/~epopova/directed.html) на пространството от класически интервали, Софтуерни средства за задачи с интервални данни и/или комютърно гарантирани резултати, Взаимодействие между компютърна алгебра и интервални изчисления, Динамични и интерактивни уеб-достъпни изчисления и графика (webComputing) (http://cose.math.bas.bg/webComputing/), Стандарти за аритметика с плаваща точка и компютърна интервална аритметика, Статистически анализ на данни.

+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226

Стоянова, Даниела

технически сътрудник
+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Стоянова, Даниела

технически сътрудник

+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456

Трифонов, Огнян

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Трифонов, Огнян

доцент, д-р

Аналитична теория на числата.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Харизанов, Станислав

главен асистент, д-р
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...
Харизанов, Станислав

главен асистент, д-р

Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации, Обработка на дигитални изображения, Изпъкнал анализ и оптимиране, Математическо моделиране и алгоритми.

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...