Секция “Диференциални уравнения и математическа физика”

Бояджиев, Георги

доцент, д-р
+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514
Бояджиев, Георги

доцент, д-р

Научните интереси на доц. д-р Георги Бояджиев са в областта на принципа за сравнение за системи от елиптични и параболични частни диференциални уравнения, в това число както кооперативни, така и некооперативни системи, движение на вълни в твърдо тяло, по – специално използване на характеристиките за проследяване на пътя на сеизмичните вълни от източника на земетресение до приемните станции, разработка на методи за оптимален избор на решение на нелинейната инверсионна задача в математическото моделиране на земната структура, детерминистични модели в геофизиката и финансовите пазари.

+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514

Вълчев, Тихомир

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461
Вълчев, Тихомир

главен асистент, д-р, секретар на секция

Нелинейни уравнения, интегрируеми системи, диференциална геометрия, симетрии и теория на особеностите, геометрични методи във  физиката.

+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461

Георгиев, Владимир

професор, дмн
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520
Георгиев, Владимир

професор, дмн

....

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520

Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член
+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член

Теория на солитоните и техните взаимодействия.

+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72

Илиев, Илия Д.

професор, д-р
+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Илиев, Илия Д.

професор, д-р

Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.

+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467

Йорданов, Борислав

асистент, д-р
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Йорданов, Борислав

асистент, д-р

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Йорданова, Румяна

асистент, д-р
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Йорданова, Румяна

асистент, д-р

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Караджов, Георги

професор, дмн
+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461
Караджов, Георги

професор, дмн

Нелинейни частни диференциални уравнения, интерполационни и екстраполационни пространства и приложение към функционални пространства, локална разрешимост за частни диференциални уравнения с двойни характеристики, сходимост или сумируемост на развитието в ред по собствените функции за глобално елиптични оператори в Rn, спектрални асимптотики и оценки за псевдодиференциалните оператори на Шрьодингер и Тьоплиц.

+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461

Ковачев, Валерий

професор, дмн
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Ковачев, Валерий

професор, дмн

Невронни мрежи с непрекъснато или дискретно време, необходими и достатъчни условия за съществуване и асимптотична стабилност на техните равновесни точки.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Кутев, Николай

професор, дмн
+359 2 979 3876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 469
Кутев, Николай

професор, дмн

Нелинейни елиптични и параболични уравнения и системи, появяващи се в геометрията, физиката и техниката като уравнението на минималната повърхнина, уравнението на Монж-Ампер, уравнението на анизотропната дифузия в теория за изчистване на образа, вискозни решения, задачи на дифракцията за уравнения с прекъснати коефициенти и др.

+359 2 979 3876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 469

Маринов, Марин

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Маринов, Марин

професор, д-р, асоцииран член

уравнения на математическата физика, нелинейни диференциални уравнения, математическа икономика.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524

Марков, Явор

асистент, д-р
+359 2 979 3880
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 465
Марков, Явор

асистент, д-р

Представяния на алгебри на Ли и Хеке, групи, алгебри и диференциални и диференчни уравнения свързани с квантовата механика и математическата физика.

+359 2 979 3880
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 465

Петков, Веселин

професор, дмн, асоцииран член, почетен член на ИМИ
+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Петков, Веселин

професор, дмн, асоцииран член, почетен член на ИМИ

Частни диференциални уравнения, Микролокален анализ, Спектрална теория, Теория на разсейване, Динамични системи.

+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8

Попиванов, Петър

Академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463
Попиванов, Петър

Академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ

Основните научни интереси и публикации на акад. Попиванов са в областта на частните диференциални уравнения – линеен и нелинеен микролокален анализ, неелиптични гранични задачи, глобална разрешимост и хипоелиптичност, разпространение на особеностите на нелинейни нестрого хиперболични уравнения и системи и приложения в механиката и геометрията.

+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463

Попов, Георги

професор, дмн
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Попов, Георги

професор, дмн

Спектрална теория, теория на разсейване, динамични системи.

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526
Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член

Частни диференциални уравнения и приложения: разрешимост и хипоелиптичност за псевдодиференциални уравнения с кратни характеристики, теория на разсейване за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница, нелинейни израждащи се параболични уравнения, метод на граничните интегрални уравнения за системи на еластичността в области с пукнатини.

+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526

Славова, Анжела

професор, дмн, ръководител на секция
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520
Славова, Анжела

професор, дмн, ръководител на секция

Теория на частни диференциални уравнения, CNN моделиране на сложни, нелинейни частни диференциални уравнения, произлизащи от математическата физика, биологията, екологията, механиката и др.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520

Стефанов, Александър

асистент, д-р
+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461
Стефанов, Александър

асистент, д-р

Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли.

+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461

Тарули, Мирко

асистент, д-р
+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472
Тарули, Мирко

асистент, д-р

Уравнения на математическата физика, нелинейни частни диференциални уравнения, теория на разсейването.

+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472

Тинчев, Васил

асистент, д-р
+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472
Тинчев, Васил

асистент, д-р

+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472

Топалов, Петър

доцент, д-р
+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514
Топалов, Петър

доцент, д-р

Хамилтонови частни и обикновени ДУ, динамични системи, Риманова и симплектична геометрия.

+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514

Чобанов, Георги

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472
Чобанов, Георги

доцент, д-р, асоцииран член

Нелинейни частни диференциални уравнения, топологични методи в теорията на нелинейните уравнения, аналитична механика, операционно смятане.

+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472

Язаджиев, Стойчо

професор, дфзн
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Язаджиев, Стойчо

професор, дфзн

Теоретична и математическа физика, Физика на пространство-времето и гравитацията, Астрофизика и космология, Диференциална геометрия и топология, Нелинейни частни диференциални уравнения, Числени методи и изчислителна физика

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524