Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Тихомир Иванов

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00 ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. “Математика”, Докторска програма “Математическо моделиране и приложение на математиката” Научен ръководител: Проф. д-р Нели Димитрова Председател на Научното жури: Доц. д-р Петър Рашков – рецензент Членове на Научното жури: Проф. дтн Светослав Николов - рецензент Проф. д-р [...]

2018-08-09T11:07:00+02:00понеделник, 10 септември 2018|Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Красимир Кънчев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 29 май 2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ВЪРХУ ГЕОМЕТРИЯТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПОВЪРХНИНИ В 4-МЕРНО ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО ИЛИ ПРОСТРАНСТВО НА МИНКОВСКИ на КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ КЪНЧЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. “Математика”, Докторска програма “Геометрия и топология” Научни консултанти: Доц. д-р Георги Ганчев Проф. д-р Огнян Касабов Председател на Научното жури: Чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев – рецензент Доц. д-р [...]

2018-05-15T14:48:17+02:00вторник, 29 май 2018|Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Яна Алексиева

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ЛОРЕНЦОВИ ПОВЪРХНИНИ В ЧЕТИРИМЕРНОТО ПСЕВДО-ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО С НЕУТРАЛНА МЕТРИКА на ЯНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. “Математика”, Докторска програма “Геометрия и топология” Научен консултант: Доц. д-р Величка Милушева Председател на Научното жури: Чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев Проф. д-р Огнян Касабов – рецензент Доц. д-р Иван Минчев – рецензент [...]

2018-05-02T19:09:15+02:00четвъртък, 18 януари 2018|Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Георги Добринков

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 януари 2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ГОРИВНИ МОДЕЛИ ПРИ СИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ на ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОБРИНКОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, Докторска програма “Информатика” Научен ръководител: Проф. дмн Петър Бойваленков Научен консултант: Доц. д-р Лиан Неделчев Председател на Научното жури: Доц. д-р Галина Богданова – рецензент Членове на Научното [...]

2018-05-02T19:15:55+02:00понеделник, 15 януари 2018|Етикети: |